งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000394
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. นายมนูญ    หมื่นทิพย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ทันยศ
1. นายวริทธิ์สิน    ไชยอัษฎาพร
2. นายมงคล    ทองเป็นไชย
2 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ไฝจันทอง
2. เด็กหญิงวิราวรรณ    เส้งมี
1. นางทรงศรี    ฝาชัยภูมิ
3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    สะแม
2. เด็กหญิงซูใบเดาะห์    อิหม่ำเหม
1. นายวีระพันธ์    อนุสสรางค์กูล
4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติยา    วุ่นซิงซี่
2. เด็กหญิงจันสุดา    ศรีไชย
1. นายธนพล    มโนเรศ
2. นางสาวปัณสุกาญจน์    ณัฐฐาพรวรากุล
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาเล    อย่าวา
2. เด็กหญิงสุพัตรา    สรภูมิ
1. นายสมศักดิ์    พรมชาย
2. นายวิวัฒน์    รัตนมุสิทธิ์
6 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. นายทราดล    หละโหลน
2. นางสาวนูรียัด    อะเหล๊าะ
1. นายสวัสดิ์    คงประดิษฐ์
7 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิตติัศักดิ์    ศรียาภัย
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์    แซ่พัก
1. นางเพ็ญศิริ    สุวรรณโณ
2. นางวันดี    ศรียะโอ๊ะ
8 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    วรรณาไธสง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    คงชิต
1. นายเกียรติศักดิ์    คงแก้ว
2. นายพีระพัฒน์    เพชรกาญจน์
9 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. นายศิรศักดิ์    ล่าเส๊าะ
2. นายคมศาสตรา    เหร็มแอ
1. นายจรูญ    ทองแท้
2. นายธนู    ทองมี
10 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวชนนิกานต์    อะหลี
2. นางสาวนุสรา    น้อยผา
1. นายเพิ่มศักดิ์    รัตนคันทรง
11 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวีณา    บูเหร๊ะ
2. เด็กหญิงอมิตา    ยูโส็ะ
1. นายดนรอซัค    เหล๊าะเร๊ะ
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวศุภนิดา    ดำเป็นไฝ
2. นางสาวอมรรัตน์    สุวรรณรัตน์
1. นายนิพนธ์    ขุนสวัสดิ์
13 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทิพาศรี    บุญช่วย
2. เด็กหญิงกมลชนก    เซ่งเข็ม
1. นางจินดาวรรณ์    โรจชะยะ
2. นางอุษา    ศิริเมฆ
14 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิรอไอณี    ต่วนบือซา
2. เด็กหญิงซะรีห๊ะ    ยูโซ๊ะ
1. นายพิเชต    คงยุนุ้ย
2. นางสาวซูรีนา    โดยหมะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................