งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 000393
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านลำไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเทวัน    นุ้ยโชติช่วง
2. เด็กหญิงอัจฉรา    ขะหรีดาโอะ
1. นายประพงศ์    ธรรมทินโณ
2 โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกชกร    ทองมามุณี
2. เด็กชายณัฐวดี    ศิริกาญจน์
1. นายนิกร    พรมสู
2. นางอร่าม    แสงป้อม
3 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวีรศักดิ์    เหลียวพัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    สุขสวัสดิ์
1. นายศักดิ์คเณ    ร่มสุข
4 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ทับธนะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี    อาดำ
1. นางสาววิมล    แสงศรี
5 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสากีน๊ะ    ปังแลมานุม
2. เด็กหญิงต่วนฮานีซะห์    กูจิ
1. นางสาวอิสรา    สังขรัตน์
6 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    อำพันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงอนุชตรา    เลิศมีนัย
1. นางสาวจุฑารัตน์    เมืองละออง
7 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    ระหมันยะ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    หมานหมีน
1. นายไพศาล    เกื้อขะเหร็ม
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศุภกฤษ    หลำแหละ
2. เด็กหญิงนาตาลี    หมานหลำ
1. นางมานิตา    เศรษฐพันธ์
9 โรงเรียนบ้านแค สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงล่าฏิฝ๊ะ    เจ๊ะหมัด
2. เด็กชายอับดุลฟาซี    หนิหัด
1. นายฟัยซอล    หมัดหมัน
2. นายสิทธิพร    ชูสกุลชาติ
10 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    ยอดเมฆ
2. เด็กหญิงดารินทร์    เพชรรัตน์
1. นายถาวร    รักชุม
11 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรปรียา    ราชหงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    เพ็งหมาน
1. นางจิตรา    คชพลายุกต์
2. นางสมกิจ    เพ็ชร์สุวรรณ์
12 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ไหมสมสู่
2. เด็กหญิงรัชนันต์    แดงเหมือน
1. นางสาเหราะ    หลงขาว
2. นายถนอม    ณะนวล
13 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัยลดาย์    เพชรสัจจะ
2. เด็กหญิงสุภาวดี    เซ่งเข็ม
1. นายเอิบ    แก้วพรหม
14 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรักษิณา    บุญก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์    ไชยศรี
1. นางสาวมาซูรอ    มีซา
2. นายนัสซือรี    อาบู
15 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    จิตรครบุรี
2. เด็กหญิงเกศินี    สงรอง
1. นางอิสรา    แก้วพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................