งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000392
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพุทธรักษา    จันทร์จิตร
2. เด็กหญิงจันทิมา    ทวีกุล
3. นางสาวอรณิชา    ชายนวล
1. นางสมพิศ    คงเวช
2 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทัตดาว    จันทร์เกื้อ
2. เด็กหญิงศิริพร    สำนวน
3. นางสาวภัชริน    พุทธพิม
1. นายสัมพันธ์    เสนขวัญแก้ว
2. นางสาวซีด๊ะ    หรีหน่าย
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ขำละออง
2. เด็กหญิงกันตา    บุญใจ
3. เด็กหญิงคนธวัลย์    จวงพันธ์
1. นางเพ็ญศิริ    สุวรรณโณ
2. นางสมนึก    หมาดหลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................