งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 000391
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสภา    ย้อยเสริฐสุด
2. เด็กหญิงสาธิดา    ยิ้มแก้ว
3. เด็กหญิงธิดามาศ    จันทร์จิตร
1. นางสมพิศ    คงเวช
2 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุใบด๊ะ    หะมะ
2. เด็กหญิงนัจวา    ดาแซ
3. เด็กชายคอลิก    โอล่า
1. นางสาวรอบีย๊ะ    นันแน่ 0862921300
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงแวซูไฮลา    ตาเยะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    วงภักดี
3. เด็กหญิงสุริญานี    มะโก๊ะ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วัชรชาญไพศาล
2. นางสาวทิพวัลย์    นิลสุวรรณ
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสันติ    สุวรรโณ
2. เด็กชายฮาฟิกร์    หวังสวา
3. เด็กหญิงบุษกร    เส็นหมุด
1. นายทวีชัย    ถนอมลิขิตวงษ์
2. นางสาวกาลิตาร์    นกแอ่นหมาน
5 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเจด้า    ยะลา
2. เด็กหญิงอรจิรา    สิงหาด
3. เด็กชายน้ำหนึ่ง    หวังเย็ม
1. นายธีรวัฒน์    มิ่งยอด
2. นางอลิษา    บุญช่วย
6 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ผุยวันดี
2. เด็กชายอับดุลฮาฟิก    ลิลา
3. เด็กชายสุกรี    หมากปาน
1. นายวิษณุ    พาหุรัตน์
2. นางสาวหทัยทิพย์    หยงสตาร์
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงผัลย์ศุภา    เพชรประกอบ
3. เด็กหญิงอังคณา    อัญชนะ
1. นางสายชล    วงศ์พระจันทร์
2. นายนิภาส    ยอสม
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรวดี    นวลทอง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ยอดดี
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ทองคำ
1. นางกฤษณา    กมลเจริญ
2. นางสุวินัย    ขวัญแก้ว
9 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฮัมดี    รามันบากา
2. เด็กชายอิลยัส    นุ้ยโส๊ะ
3. เด็กชายบุฆอรี    โต๊ะหลี
1. นางละไมย์    กิตติวรุณโรจน์
2. นางศุลีพร    ชนะโชติ
10 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายซอดีกีน    กามาจิ
2. เด็กชายซุลกีฟลี    ดารามัน
3. เด็กชายมะรอวี    แวสะนิ
1. นายธวัชชัย    พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร    ศรีประสม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................