งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ป.1-ป.6 000389
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาริสา    ดุลกล้าเดช
2. เด็กหญิงนัจยมีร์    โต๊ะเจ
3. เด็กหญิงลีนา    มะสารี
4. เด็กหญิงดุรรีย๊ะห์    หัดขะเจ
5. เด็กหญิงอัสมา    เอียดหวัง
6. เด็กหญิงสุไอนี    ดือรามะ
7. เด็กหญิงโสรยา    สาแล๊ะ
8. เด็กหญิงบิสมิ้น    แก่นวงศ์
9. เด็กหญิงนูรโซเฟียนี    แลแรมะ
10. เด็กหญิงมัรนี่ย์    โต๊ะเจ
11. เด็กหญิงกาญจนา    มุติรัตน์
12. เด็กหญิงณิชกานต์    สาแล๊ะ
13. เด็กหญิงสารินี    สาแล๊ะ
14. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ    อาลี
15. เด็กหญิงอาอีเส๊าะ    หะยีอับดุลเล๊าะ
1. นางจรูญรัตน์    ตนยะแหละ
2. นางอรสา    เพ็ชรฆาต
3. นางสาวเสาวลักษณ์    นะหู
2 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกังษฎา    ด้วงปาน
2. เด็กหญิงวิสินีย์    แซ่ว่อง
3. เด็กหญิงมัณฑณา    เทพแก้ว
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จันดำ
5. เด็กหญิงสาวิณี    ทองเอียด
6. เด็กหญิงคีตภัทร    นวลเจริญ
7. เด็กหญิงนริศรา    ขวัญทอง
8. เด็กหญิงณัฐกมล    จันทร์ช่วย
9. เด็กหญิงสุจิตรา    ทองเต็ม
10. เด็กหญิงธัญวรัตน์    หลัดเกลี้ยง
11. เด็กหญิงจีรพรรณ    ด้วงปาน
12. เด็กหญิงวิจิตรา    หนูแก้ว
13. เด็กหญิงนริศรา    เทพจันทร์
14. เด็กชายธนวัฒน์    บุญน้อย
15. เด็กหญิงนวลวรรณ    สายกี่เส้ง
1. นางกลอยใจ    เพ็ชรสกุล
2. นางสมจิตร    ประทุมมณี
3. นางเอื้ออารีย์    บุญแก้ว
4. นางยุพิน    เซ่งเถี้ยน
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฮาซาน๊ะ    มะสะ
2. เด็กหญิงมารีณา    มะมิงบาซอ
3. เด็กหญิงฟีรุซ    จาโรจน์มะ
4. เด็กหญิงโรสดียาน่า    อิแอ
5. เด็กหญิงซูไฮร่า    มะเสาะ
6. เด็กหญิงมูณา    จาโรจน์มะ
7. เด็กชายธีรศักดิ์    อะบูเห็ด
8. เด็กหญิงนูรฮายาตี    เต๊ะหมัดมะ
9. เด็กหญิงฟาฮัยนีย์    นะหวัง
10. เด็กชายจิรเมธ    หัสมัด
11. เด็กหญิงยามีละห์    นิมิสวิง
12. เด็กหญิงตัสนีม    ตำภู
13. เด็กชายอับดุลฮาหลีม    หัดขะเจ
14. เด็กหญิงสุมิตา    หมัดหมาน
15. เด็กหญิงซูฟียา    ดอเลาะ
1. นายทรงยศ    ราญฎร
2. นายประดิษฐ์    อุดมเศรษฐ์
3. นางสุระไอนี    อุมา
4. นางอาทิตยา    เดอะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศศิธร    ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงอารียา    อ่อนหนู
3. เด็กหญิงวรารัตน์    ทองแก้ว
4. เด็กหญิงเมธาวี    พันธ์ดวง
5. เด็กหญิงกันตยา    เกตุศรัทธา
6. เด็กหญิงวรัญญา    ขวัญแก้ว
7. เด็กหญิงวัลยา    อ่อนแก้ว
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    มิ่งทอง
9. เด็กหญิงฐิติพร    อิกะศิริ
10. เด็กหญิงอังคนา    ศรีรัตน์
11. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญเรืองรุ่ง
12. เด็กหญิงนัสรียา    หนิหมิ
13. เด็กหญิงนุชรินทร์    แก้วชี
14. เด็กชายกิตตินัธ    ศรีอินทร์
15. เด็กชายยุทธิพงศ์    เสมมณีย์
1. นางฐิมลรัตน์    เส็นเหล็ม
2. นางสาววรรณวรา    สุกแก้ว
3. นางสาวอุบล    รัตนะ
4. นางสาวพเยาว์    ทองสวนแก้ว
5 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรามูนา    อูเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรฮูดา    สาเล็ง
3. เด็กหญิงอาอีเสาะ    มุสอมะ
4. เด็กหญิงอัสมา    สายหมัน
5. เด็กหญิงนูรไอนี    ขะเรมะนัน
6. เด็กหญิงมุตรานะห์    อูเซ็ง
7. เด็กหญิงแอนนิต้า    ลาเส็น
8. เด็กหญิงอัสมะห์    อูเซ็ง
9. เด็กหญิงโซเฟีย    มาหะดะ
10. เด็กหญิงสาวินี    แวเตะ
11. เด็กหญิงยามีล๊ะ    เกือสีติ
12. เด็กหญิงอนุสารา    มะซอ
13. เด็กหญิงมารีนี    หามะ
14. เด็กหญิงซูไรดา    เจะมะ
15. เด็กหญิงนูรเดียนา    มีศรี
1. นายเขมภัทร์    พรหมกัณฑ์
2. นางสาวปิยนันท์    เจ๊ะเต๊ะ
6 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซฟียา    ดาโห๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัยณี    ดาโห๊ะ
3. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ    ตือกา
4. เด็กหญิงวรนุช    บ่อเตย
5. เด็กหญิงอรสา    กาเจ
6. เด็กหญิงพัชรีย์    แวเย็ง
7. เด็กหญิงอรสา    กาเซ็ง
8. เด็กหญิงวารุณี    นวนโสภา
9. เด็กหญิงวารี    บ่อเตย
10. เด็กหญิงรอซีด๊ะ    หามะ
11. เด็กหญิงนารีมา    เจ๊ะบือราเฮง
12. เด็กหญิงศรุตา    เจ๊ะบือราเฮง
13. เด็กหญิงมาลินี    บ่อเตย
14. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ    เด็นมานิ
15. เด็กหญิงอัสนะห์    โนสะทำ
1. นางนัฐลดา    เรืองปาน
2. นางอาอิเซาะ    ซาหีมซา
3. นายสวาท    โร๊ะศรี
4. นางสาวสุพรรณี    นุ่มหยู
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปริศนา    อักษรเงิน
2. เด็กหญิงศิริยากร    หยูทอง
3. เด็กหญิงอาซีมา    หลีจำเริญ
4. เด็กหญิงภารดี    ภาลเพลิง
5. เด็กหญิงวันรายา    หมัดอุสัน
6. เด็กหญิงอาอีซะห์    แวมะแซ
7. เด็กหญิงเกตน์สิริ    ชื่นใจธรรม
8. เด็กหญิงดวงกมล    ดาหมิ
9. เด็กหญิงกอมารียะห์    บุญธรรม
10. เด็กชายภาคิน    สายปัญญา
11. เด็กหญิงสุไรยา    หมาดโหยด
12. เด็กหญิงนูรีต้า    หมัดตุ้ง
13. เด็กหญิงมัญลิญญา    ศรีสุวรรณ
14. เด็กหญิงอัสมา    อะหมัด
15. เด็กหญิงมุจรินทร์    เปาะเล๊าะ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วัชรชาญไพศาล
2. นางกานดา    ชัยชนะ
3. นางสาวทิพวัลย์    นิลสุวรรณ
4. นายสุรินทร์    ทองบุญ
8 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซารฮ์รอ    ตะวัน
2. เด็กหญิงแสงหอม    ลุงขอด
3. เด็กหญิงพรชิตา    แซ่โจว
4. เด็กหญิงวริษา    คำแดง
5. เด็กหญิงรับขวัญ    ไชยนิล
6. เด็กหญิงกุสุมา    ถ่านคำ
7. เด็กหญิงฐิติมา    น่าชม
8. เด็กหญิงมณฑา    ผุดวรรณา
9. เด็กหญิงเขมิกา    เนียมพัน
10. เด็กหญิงอารีรัตน์    จันดำ
11. เด็กหญิงสุกัญญา    ประกอบแก้ว
12. เด็กหญิงชนินาถ    พูนปิยะทรัพย์
13. เด็กชายยุทธนา    หัดกาเจ
14. เด็กหญิงนิศารัตน์    หลิกแก้ว
15. เด็กหญิงจุมพิตา    โต๊ะยีหล๊ะ
1. นางสาวบิลันธนา    เพ็ชเต็ม
2. นางบุปผา    ศิริพร
3. นายวิวัฒน์    รัตนมุสิทธิ์
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอริสรา    ตำเต๊ะ
2. เด็กหญิงกันนิษา    หนูปาน
3. เด็กหญิงรุสลิม    นิยมเดชา
4. เด็กหญิงปุณยาพร    เพ็ชรคงแก้ว
5. เด็กหญิงมัณฑนา    นันตา
6. เด็กหญิงกรนภา    นกแก้ว
7. เด็กหญิงวรรณพร    เข็มทิศ
8. เด็กหญิงญานิศา    จามิกรณ์
9. เด็กหญิงอนุสรา    สลับศรี
10. เด็กหญิงวรรษมล    ลิ้มวิจิตร
11. เด็กหญิงณัฐชยา    เต็มรัตน์
12. เด็กหญิงสุธิดา    ศรีธนสาร
13. เด็กหญิงชญานิศ    แซ่อึ้ง
14. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ศรีสังข์
15. เด็กหญิงอรวรา    เมืองแก้ว
16. เด็กหญิงซอนญ่า    ไฝพรม
17. เด็กหญิงพีรธิดา    เพชรย้อย
18. เด็กหญิงทิพย์อาภา    ศรแก้ว
1. นางสาธิดา    เพชรย้อย
2. นางกลิ่นกมล    เพ็ชรแก้ว
10 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเนติพงษ์    จิตรจร
2. เด็กชายมูฮัมหมัด    มายคอย
3. เด็กชายสุริยัณ    สันหลี
4. เด็กชายวานุชิต    เกลี้ยงมณี
5. เด็กชายพงศธร    สงสม
6. เด็กชายกมลศิณ    มณีเพชร
7. เด็กชายกฤษฎา    สังข์ทอง
8. เด็กชายเรืองศักดิ์    ชูเลขา
9. เด็กชายสุริยะ    สุราตะโก
10. เด็กชายกิติกร    โชว์พงศ์
11. เด็กชายสนธยา    คงแก้ว
12. เด็กชายอภิรักษ์    ชอบหีม
13. เด็กชายศาสตร์ตรา    มณี
14. เด็กชายสุริยา    สุราตะโก
15. เด็กชายจักรินทร์    ปานเขียว
1. นางสาวชนิดาภา    สุขแก้ว
2. นางสาวอารีย์    ศรีทวีวัฒน์
3. นางพินญา    จันมณี
4. นางเอมอร    อร่ามเรือง
11 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรีดา    เล๊าะเหะ
2. เด็กหญิงวรวรรณ    จันแก้ว
3. เด็กหญิงปิยวดี    ลาเตะ
4. เด็กหญิงมาซีเราะห์    หนิเสะ
5. เด็กหญิงสุชาดา    นิสนิ
6. เด็กหญิงกัลยา    มีนา
7. เด็กหญิงนภาลัย    หีมแอ
8. เด็กหญิงกมลวรรณ    ดาหลี
9. เด็กหญิงกามีลา    ปูตะ
10. เด็กหญิงวริศรา    เจ๊ะแม
11. เด็กหญิงรอศรีฮาม    เจะเลง
12. เด็กหญิงยัสมีน    หลีกา
13. เด็กหญิงอาญาดา    อุมา
14. เด็กหญิงสารีนา    หลีหวัน
15. เด็กหญิงสุธาสินี    ดอเลาะ
1. นางสุชาดา    เจนสัญญายุทธ
12 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์    มะสารี
2. เด็กหญิงอารีณา    เระสะอะ
3. เด็กหญิงอัลฟา    ดอเล็ง
4. เด็กหญิงฟิตรี    สะมะแอ
5. เด็กหญิงอัสมะ    เระสะอะ
6. เด็กหญิงนาซีลา    มาดีกาเจ
7. เด็กหญิงฟิรดาว    รามันเจะ
8. เด็กหญิงรุสนี    สหัดอิตำ
9. เด็กหญิงรุสนา    สหัดอิตำ
10. เด็กหญิงสุนันตา    นิแฮ
11. เด็กหญิงวนิตา    สะมะแอ
12. เด็กหญิงลินดา    มันนะ
13. เด็กหญิงณัจวา    สะอิดี
14. เด็กหญิงรอฮีหมะ    ดอเลาะ
15. เด็กหญิงรูพีซัน    ดอเล๊าะ
1. นางสาวซูรีนา    โดยหมะ
2. นางนูราณี    ฮาบู
3. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วเพชร
4. นายพิเชต    คงยุนุ้ย
13 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงตีลาวาตี    สะแต
2. เด็กหญิงนาซีบะห์    หลงหมะ
3. เด็กหญิงอาซีซะห์    หมะสาเม๊าะ
4. เด็กหญิงไลลา    ยูโซะ
5. เด็กหญิงกูซัยมะห์    ยะลาหะ
6. เด็กหญิงรุสนานี    มะหะ
7. เด็กหญิงโซเฟีย    ใจมันดี
8. เด็กหญิงซอบีรีน    สาแม
9. เด็กหญิงชุติมา    นาวาทอง
10. เด็กหญิงซูลัยลา    สะอิด
11. เด็กหญิงมารีย๊ะห์    หลีดีใจ
12. เด็กหญิงทิตฐิตา    แก้วโรจน์
13. เด็กหญิงฮัมเสาะห์    มิง
14. เด็กหญิงรุสนานี    หวังจิ
15. เด็กหญิงนูรีซัน    สาเม๊าะ
1. นางสาวมารศรี    บัวชุม
2. นางสุนี    ติ้งประสม
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณิศา    มีเสน
2. เด็กหญิงจินตหรา    สมานเหม
3. เด็กหญิงศศิวิมล    พรุเพชรแก้ว
4. เด็กหญิงสุไรด้า    สันโต๊ะเส็น
5. เด็กหญิงสุไรยา    สันโต๊ะเส็น
6. เด็กหญิงสุชาวดี    ไวยรัตน์
7. เด็กหญิงขวัญชนก    สร้อยสุวรรณ
8. เด็กหญิงอนัณย์ดา    เหล็มและ
9. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ    เส็นแอ
10. เด็กหญิงมะลิกา    หวันโส๊ะ
11. เด็กหญิงณัฐฐิมา    เต็มสงสัย
12. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บินชัย
13. เด็กหญิงสุวิมล    โต๊ะหีม
14. เด็กหญิงอัสมา    หมันลอ
15. เด็กหญิงสุรัชญา    หิรัญวิริยะ
1. นางละไมย์    กิตติวรุณโรจน์
2. นางศุลีพร    ชนะโชติ
3. นางเสาวรส    เพิ่มพูล
4. นางบุณยวีร์    ณ พัทลุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................