งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 000038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรูฮาณีย์    เหย็มแหละ
1. นางธนวรรณ    รัตนะ
2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยา    แสงทวี
1. นางปาณิศา    หลังชาย
3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกีรตา    อรุณเรือง
1. นายจันทโรจน์    กี้ติ๊ก
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วรพันธ์
1. นายฐิติวัฏฏ์    กล่ำจีน
5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เบญจาบริรักษ์
1. นางสาวดวงเดือน    เยาวรัตน์
6 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญทองแจ้ง
1. นายลำใย    รุ่งเรือง
7 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสมฤทัย    สุทธิโพธิ์
1. นางศิรินาฏ    ทองไฝ
8 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงระวิรรณ    คงเหล่
1. นางสาวสมพร    สุขใส
9 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซากีย๊ะ    มันนะ
1. นางสาวจิรวดี    จันทร์เส้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................