งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 000378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดห้วยคู สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภูธเรศ    จิตจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    จันสี
3. เด็กหญิงอาริษา    ช่างพูด
4. เด็กหญิงมัลนิกา    แก้วจระนัย
5. เด็กหญิงทิพย์แก้ว    หนูขาว
6. เด็กหญิงปิ่นนรี    ประสารวุธ
1. นางประภาภรณ์    ดำช่วย
2. นายเมธี    บุญธรรม
3. นางสาวพัชรินทร์    เณคราช
2 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรียะ    เจะแม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวรรณอาสา    อ่อนศรีชัย
4. เด็กหญิงวทันยา    บุญชู
5. เด็กหญิงรัชนันต์    แดงเหมือน
6. เด็กหญิงนูรีซัน    โด่หลี
1. นางชุติมา    เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์    เกษมไชยานันท์
3. นางลัดดา    พริกเบ็ญจะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................