งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 000377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบุรินทร์    แย้มเขียว
2. เด็กชายพิชิตชัย    แดงศรีวัลย์
3. เด็กชายสุเชาว์    เขียวไสว
4. เด็กชายสราวุฒิ    ขุนเดื่อ
5. เด็กหญิงเรนุกา    ทองชุมนุม
6. เด็กหญิงสินีนาฏ    ยอดเมฆ
7. เด็กหญิงดวงมณี    กิ้มศรี
8. เด็กหญิงอาทิตยา    สมสุข
1. นางสาวอันทิรา    แก้วประดับ
2. นางมะลิ    แก้วเพชร
3. นางสอิ้ง    ดอนแดงรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................