งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 000374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวเกสิณี    หลีหม๊ะ
1. นางจงจิต    แก้วเดช
2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยา    แสงทวี
1. นายอนุชา    พุมเสน
3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี    พรหมยะ
1. นางสาวอาภรณ์    ชูการ
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสีลตา    ซื่อตรง
1. นางสาวพนิดา    จอมพิพัฒพงศ์
5 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภาวนา    จักรศรี
1. นายพีระพัฒน์    เพชรกาญจน์
6 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์    คงแก้ว
1. นางสาววัศราภรณ์    ผอมแก้ว
7 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวมุกดา    ศรีโยหะ
1. นางปราโมทย์    รำจวนจร
8 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี    สายสด
1. นายสุเทพ    เหมมัน
9 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    เฝือแก้ว
1. นายโอภาส    เมฆสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................