งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปริญญา    หลีหม๊ะ
1. นางจงจิต    แก้วเดช
2 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวัลญา    สีสาแม
1. นางสาวพัฏชรี    สุขจรุ่ง
3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพนิดา    ขวัญทอง
1. นางนิรามัย    คงจันทร์
4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูวิตา    หนูหมัด
1. นางกันต์ณพัชญ์    เหมะตะศิลป์
5 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรินลิณี    ไกรยบุตร
1. นางระเบียบ    เจาะเอาะ
6 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สุกแก้วมณี
1. นายวิมล    จีนหมวกดำ
7 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอังคณา    สุวรรณชาตรี
1. นางสาวอาทิตยา    จรูญทอง
8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    แก้วเกาะสะบ้า
1. นางสาวกุไรฟะฮ์    รับประยูร
9 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชลิดา    พานิชกร
1. นางสมพร    พรหมสถิตย์
10 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชชาพร    สุวรรณโณ
1. นางพัชรี    แซ่สุ้น
11 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชยา    บุบผากุล
1. นางสาวบุพผกา    ไชยเทพ
12 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเขมิกา    แก้วขาว
1. นางระเบียบ    จันทกูล
13 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    แก้วบุตร
1. นางสาววิลาสินี    ทองผสมแก้ว
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาวีต้า    กาเด็น
1. นางอิงอร    บุญเพ็ง
15 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมีนา    หวันสะเม๊าะ
1. นางจรรยา    สินน้อย
16 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภรรพษา    หมัดแอ
1. นางเจษฎาพร    สาแหละ
17 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ไชยทอง
1. นายถิระพงษ์    อ่อนมนิล
18 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอมรศิริ    ไชยเอียด
1. นางสาวนาฏกร    เสนะพันธุ์
19 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณนิสา    เรืองอ่อน
1. นางชุติมา    เพชรหนู
20 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนวรัตน์    คำวงค์
1. นางสาวจารุณี    ศรีทอง
21 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    ทองแก้ว
1. นายมโนธรรม    ศิริรัตน์
22 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาปีเส๊าะ    สะอิ
1. นายพิรุณ    เจริญศรี
23 โรงเรียนบ้านท่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรุสดา    สาหลำหมะ
1. นางเฉลียว    บุญแก้วขวัญ
24 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเมธปิยา    บรรจงรัตน์
1. นางสาววันเพ็ญ    เหมหลง
25 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรมา    เจ๊ะยอ
1. นางบุญประภา    ณะนวล
26 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฮายาตี    เบ็ญสมัย
1. นายถาวร    มณีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................