งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 000371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    นะตะชูสงค์
1. นางอรุณศรี    อินทรัตน์
2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิดา    จันทร์ชูศรี
1. นายอนุชา    พุมเสน
3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพุทธรักษา    จันทร์จิตร
1. นางอาภรณ์    นวลมณี
4 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอายฝน    ทองอุไร
1. นางจินตนา    เกื้อก่อยอด
5 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรีดา    แห่แหล่ม
6 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเรนุกา    ทองชุมนุม
1. นายสุวิชา    ประกอบพันธ์
7 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศรสวรรศ์    แสงกล้า
1. นายพีระพัฒน์    เพชรกาญจน์
8 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเขมรินทร์    แก้วจินดา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ    ทองมาก
9 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาเรีย    ส่าหนิ
1. นางบุญเรือน    จันทขัมมา
10 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุชจณี    หัวเมือง
1. นางปราโมทย์    รำจวนจร
11 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    บุญสมพร
1. นายสุเทพ    เหมมัน
12 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบังอร    สองแก้ว
1. นางสาวสุชาดา    ไชยวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................