งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 000370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชฎารัตน์    นวลอนงค์
1. นางสาวจินตนา    ลิ่มปี่
2 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไรนี    ดะเซ็ง
1. นางอุรวรา    แซ่กี่
3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนีฟาน    ขุนตามา
1. นางจินตกานต์    นิธิเจริญวงศ์
4 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    เกตุนุกูล
1. นางฤดี    สัญศรีเมือง
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    เดี่ยววาณิชย์
1. นางสาวสุภารัตน์    อัคคะเมธี
6 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอังคณา    สุวรรณชาตรี
1. นางสาวอาทิตยา    จรูญทอง
7 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    แก้วเกาะสะบ้า
1. นางสาวกุไรฟะฮ์    รับประยูร
8 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรีด้า    จิตดำริ
1. นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
9 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศศินา    สายสหัส
1. นางนาตยา    แก้วฉิมพลี
10 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    หมัดเห
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
11 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเกศมณี    บรรจง
1. นายธีร์วราภัทร์    ไวทยาพิศาล
12 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    แก้วบุตร
1. นางสาววิลาสินี    ทองผสมแก้ว
13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิยดา    อินหมัน
1. นางทัศนีย์    มุสิกะชาติ
14 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณิชา    แสงอานนท์
1. นางสาวสาวิตรี    แก้วจินดา
15 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภรรพษา    หมัดแอ
1. นางเจษฎาพร    สาแหละ
16 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอลิษา    ทองเกลี้ยง
1. นายถิระพงษ์    อ่อนมนิล
17 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทิพกัญญา    ทิพย์ศรี
1. นางสาวนาฏกร    เสนะพันธุ์
18 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณอาสา    อ่อนศรีชัย
1. นางชุติมา    เพชรหนู
19 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนวรัตน์    คำวงค์
1. นางสาวจารุณี    ศรีทอง
20 โรงเรียนวัดทุ่งข่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิจิตรา    สายบัวคำ
1. นางกัลยา    เพ็งเซะ
21 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบัวไพลิน    ฉิมปลอด
1. นางชไมพร    ทองเจือเพชร
22 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศุภักษร    ประกอบกิจ
1. นางณัฐนรีย์    แก้วขวัญ
23 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรกัญญา    สุขลายาจิต
1. นางสาววันเพ็ญ    เหมหลง
24 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฮายาตี    เบ็ญสมัย
1. นายถาวร    มณีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................