งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 000037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรจนา    สังข์เพชร
1. นางพิศมัย    พงศ์สุวรรณ
2 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปรารถนา    สิงห์ครุธ
1. นางจิราภรณ์    มูลจันทร์
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    กาญจนเพ็ญ
1. นางอรนุช    ปิ่นทองพันธ์
4 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    วัดฑะทอง
1. นางสาวจันทรัสม์    ไหมจ้าย
5 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูฮัยละห์    ล่าหับ
1. นางแก้วใจ    แสงอรุณ
6 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    แก้วเป็นติ
1. นางสุภาพิตร    จีนหมวกดำ
7 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพรกนก    สุวรรณรัตน์
1. นางปิยะรัตน์    แก้วรงค์
8 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สังสัย
1. นางวรนุช    แก้วสุข
9 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชลสิทธิ์    จันระวังยศ
1. นางกัณหา    นราวิชญ์นิติธร
10 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสโรชา    หมัดโส๊ะ
1. นางสาวรุ้งรัตน์    เทิดชนะกุล
11 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ร่มสิน
1. นางสาวปาริชาติ    สุขเกษม
12 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ช่างพูด
1. นางศิริวรรณ    สิทธิกุล
13 โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนกนันต์    โรจนวงศ์
1. นางนันทิการ์    ทองศรีแก้ว
14 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนา    พุทธชาติ
1. นางสาวอนงค์ศิริ    เยาวรัตน์
15 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    หาหมาน
1. นางวัชริน    ศรีชะนนท์
16 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงดารินทร์    เพชรรัตน์
1. นางสาวอำนวยพร    ชาลิผล
17 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    หลังยาหน่าย
1. นางสมญา    ดูล๊ะ
18 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัณนิศา    แก้วสิน
1. นางพัชนี    เพ็งหมาน
19 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    สิทโท
1. นางศิรินาฏ    ทองไฝ
20 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาริษา    ช่วยดำ
1. นางสาวสายพร    พรหมเอียด
21 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเกริกชัย    แก้วเจริญ
1. นางรุ่งนภา    ไชยถาวร
22 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาวี    สายจันทร์
1. นางบุษกร    อ่อนประชู
23 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสภิดา    ใหม่แก้ว
1. นางสุดสวาท    นวลนภดล
24 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    สุหลงกุ
1. นางแวอีเสาะ    ใบเย็มหมะ
25 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    สาหมัด
1. นางอวยพร    ทองทวี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................