งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 000369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวรวัฒน์    ทองกอบสม
1. นางจรรยา    สังข์สมบูรณ์
2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร    ไชยะ
1. นางสาวกุไรฟะฮ์    รับประยูร
3 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายหานาฟี    หมะหมิน
1. นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
4 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธีรพล    หวังเยะ
1. นางกอซีย๊ะ    ผอมเขียว
5 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ตรีวุธ
1. นางสุจิรา    ศรีสุวรรณ
6 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายโดมทอง    ปราบณรงค์
1. นางพัชรี    แซ่สุ้น
7 โรงเรียนตชด.มหาราช ๑ สพป. สงขลา เขต 3
8 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธวัชชัย    ยียมเจริญ
1. นางสาววีลายา    มะห์มูดีย์
9 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์    ราชแก้ว
1. นางจรรยา    สินน้อย
10 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ปานเส็ม
1. นางเจษฎาพร    สาแหละ
11 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    ทองหนู
1. นายมโนธรรม    ศิริรัตน์
12 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนนทนันท์    ดำเกษ
1. นางสุวรรณา    สารพันธ์
13 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสรวิชญ์    ทิ่งอ่อน
1. นายภิรมณ์    อินตะมะ
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนัท    วรรณนุ้ย
1. นางชไมพร    ทองเจือเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................