งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 000368
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ขุนดำ
1. นางสาวปิยาณี    ซาหีมซา
2 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรวี    พิมมาดี
1. นายพีระพัฒน์    เพชรกาญจน์
3 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์    คงแก้ว
1. นางสาววัศราภรณ์    ผอมแก้ว
4 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาเรีย    ส่าหนิ
1. นางบุญเรือน    จันทขัมมา
5 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี    สายสด
1. นายสุเทพ    เหมมัน
6 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธันญรัตน์    ทองศรี
1. นางสาวสุชาดา    ไชยวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................