งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 000364
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. นายธวัชชัย    ศรีก่อเกื้อ
1. นางจินตนา    เกื้อก่อยอด
2 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพิเชษฐ์    เทพพิพิธ
1. นางสาววัศราภรณ์    ผอมแก้ว
3 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจักรกริช    ดำแก้ว
1. นางวิยะดา    ทองสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................