งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000360
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิตรชานันท์    ปั้นแก้ว
1. นางลำดวน    ยอดทองทอง
2 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาดีนา    มะลี
1. นางรชฏพร    พงษ์ทอง
3 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอิสริยา    หว่าหลำ
1. นางสาวสิีิรินดา    หมัดอะดำ
4 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    แก้วบุญ
1. นางนิรามัย    คงจันทร์
5 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนิสรา    พรหมสุข
1. นางสุวพัชร    แสงอรุณ
6 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจินดา    แก้วนุ้ย
1. นายประสานติ์    จีรกาญจน์
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิรินภา    สุวรรณมณี
1. นางรัชนี    คงศรี
8 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟิตตรี    ยีโก๊ะ
1. นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
9 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปาลิน    วุฒิวิริยะกุล
1. นางสมพร    พรหมสถิตย์
10 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเปมิกา    ปัญญธรณ์
1. นายธีร์วราภัทร์    ไวทยาพิศาล
11 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศุภักษร    ศรีนุ่น
1. นางสาวสาวิตรี    แก้วจินดา
12 โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงประสานสุข    ทองแก้วเจริญ
1. นางสาวกิตติยา    สิงห์พรหม
13 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมีนา    หวันสะเม๊าะ
1. นางจรรยา    สินน้อย
14 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพีรดา    แสนบัว
1. นายถิระพงษ์    อ่อนมนิล
15 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทิพกัญญา    ทิพย์ศรี
1. นางสาวนาฏกร    เสนะพันธุ์
16 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มะลิด
1. นายมโนธรรม    ศิริรัตน์
17 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงผกาวรรณ    อินทรัตน์
1. นางสาวกาญดา    แก้วทอง
18 โรงเรียนบ้านสม็อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยุสรอ    หวังแดง
1. นางสาวสุรินทร์ธร    จันเสน
19 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงประภัสสร    จันทรัตน์
1. นางชไมพร    ทองเจือเพชร
20 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ยีมะหลี
1. นางสาววันเพ็ญ    เหมหลง
21 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ    อารมณ์รัก
1. นายถาวร    มณีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................