งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 000036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมัสยา    แซ่ตัน
1. นางสาวยุพิน    สุขะบุญพันธ์
2 โรงเรียนบ้านแซะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเข็มจิรา    ประสมกุล
1. นายโชคชัย    พรหมจุล
3 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสูนีต้าร์    ปูลา
1. นางสาวผกาพรรณ    ภุชงค์สินธ์
4 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัสรีนา    แอโนด
1. นางสาวชลิตา    บูดาเล็ง
5 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไลดา    ปัตตะเน
1. นางสินินาฏ    หะยีเด
6 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพุทธรัตน์    แพ่งเมือง
1. นางละออ    ยอสมเพ็ชร
7 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า    เทพรักษ์
1. นางสาวบุสดี    อิทธิ์ฤทธิ์
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณยุดา    หมัดเลียด
1. นางสาวสุภาณี    วโรทัยพัฒนพงษ์
9 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรู่กัยหย๊ะ    แก้วสมุทร
1. นางณัฐติตา    เสนะกูล
10 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาณี    เวหาลอย
1. นางระรวย    อิสโร
11 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิตา    โต๊ะเจ๊ะ
1. นางบุญสม    ศรีชูจิตร
12 โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวาทินี    ละอองจิต
1. นางกลอยใจ    เบ็ญโส๊ะ
13 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซเฟีย    โส๊ะเด็น
1. นางสาววิไลวรรณ    เมืองละออง
14 โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสิรินาถ    คงยะฤทธิ์
1. นางดวงแข    หนูสุก
15 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    รักไทร
1. นางสาวสรวงทิพย์    แท่นประมูล
16 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภาสิตา    อ๋องแสง
1. นางสุนิตย์    พรหมทองบุญ
17 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    มายคอย
1. นางพินญา    จันมณี
18 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรี    กลับยอด
1. นางสุนีย์    ภาษินทรัตน์
19 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวนิสา    ขุนจัน
1. นางจารุภรณ์    เล่งสีสัน
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชาดา    ถีราวุฒิ
1. นางจริยา    เพชรรัตน์
21 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัญชลี    ติ้งประสม
1. นางรัถยา    ยอดพรหมทอง
22 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญวลัย    แก้วมณี
1. นางทรงสมร    สุธรรมวรวิทย์
23 โรงเรียนบ้านท่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฮุสนา    กอและ
1. นางจิรวรรณ    ทิตย์พรมทอง
24 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอกีเยาะ    วอลี
1. นางสาวจารุวรรณ    จำเนียรสุข
25 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัสมีเราะห์    วาโดะมะ
1. นางสาวฮาบีบ๊ะ    เล๊าะล่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................