งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 000357
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเทวฤทธิ์    นะติิโย
1. นางจีราพร    หนูรักษ์
2 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชารีฟ    แสงมาก
1. นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
3 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชนกันต์    เพ็ชรแก้ว
1. นางสาวสิริมา    หมาดหลี
4 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์    ราชแก้ว
1. นางจรรยา    สินน้อย
5 โรงเรียนบ้านป่าชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสืบศักดิ์    หนูมิตร
1. นางคมขำ    แก้วอ่อน
6 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรัฐโรจน์    กฤตยาเรืองกิตติ์
1. นางสาวนาฏกร    เสนะพันธุ์
7 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    ทองหนู
1. นายมโนธรรม    ศิริรัตน์
8 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนนทนันท์    ดำเกษ
1. นางสุวรรณา    สารพันธ์
9 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเทพิดา    คงฉิม
1. นางสาวกาญดา    แก้วทอง
10 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจตุพร    บุญมาก
1. นางสาววันเพ็ญ    เหมหลง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................