งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 000352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนันต์    นิหะ
1. นางรชฏพร    พงษ์ทอง
2 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเทวฤทธิ์    นะติโย
1. นางจรรยา    สังข์สมบูรณ์
3 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธณาวัฒน์    ดำสม
1. นายประสานติ์    จีรกาญจน์
4 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุชาติ    สันดาโอ๊ะ
1. นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
5 โรงเรียนวัดห้วยคู สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายยุทธนา    รักษาราษฎร์
1. นายเมธี    บุญธรรม
6 โรงเรียนบ้านท่าหมาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายคุณกร    ลิ่นเนี่ยว
1. นางสาวปรียาวรรณ    สุวรรณน้อย
7 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพีรวัฒน์    แซ่ชี
1. นางสาววีลายา    มะห์มูดีย์
8 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวีรชัย    ทองมา
1. นางสาวสิริมา    หมาดหลี
9 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนันทชัย    มากผล
1. นางปิยะตา    ทองประสิทธิ์
10 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์    ราชแก้ว
1. นางจรรยา    สินน้อย
11 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ปานเส็ม
1. นางเจษฎาพร    สาแหละ
12 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอุสมาน    หมะเด็น
1. นางสาวสมปอง    เพ็ชรศรี
13 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณัฐกร    เอียดทองไสย
1. นางสุวรรณา    สารพันธ์
14 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนพรัตน์    สุขสวัสดิ์
1. นางสิริบุญ    อินทกูล
15 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฆอซาลี    เส็นสาแร๊ะ
1. นางณัฐวดี    พ่อนุ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................