งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 000339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชลิตา    แก้วทอง
2. เด็กหญิงซัลมา    เอสเอ
3. เด็กหญิงพิยดา    สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงพิมพลอย    เกณฑ์สาคู
5. เด็กหญิงวรรษฎี    ทองเมือง
6. เด็กชายนิติพล    บุญมาก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สมราช
8. เด็กหญิงจิราพร    เพียคำ
9. เด็กหญิงนิภาพรรณ    อุนธุโร
1. นางอนงค์นาฎ    ไข่มุกด์
2. นายวาริส    เจ๊ะกา
3. นางเยาวพา    นุ่มคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................