งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 000337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพรสินี    ประสมศรี
1. นายหัสชัย    เสียงอ่่อน
2 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ    อุนธุโร
1. นางอนงค์นาฎ    ไข่มุกด์
3 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิยดา    สุวรรณแท้
1. นางพัชรี    แซ่สุ้น
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชนาธิป    คงอ่อน
1. นางสุพรรณิการ์    ทับถม
5 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ    หนิเล๊าะ
1. นางภิญญดา    บิลหมัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................