งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 000335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธิดาเทพ    สุวรรณโณ
1. นางสาวกานดา    หนูย่อง
2 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนิกานต์    สัมฤทธิ์ผล
1. นายหัสชัย    เสียงอ่อน
3 โรงเรียนบ้านระตะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวันวนิดา    ทองคำ
1. นางสาวสุณี    เมฆธรรม
4 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภูวดล    สุวรรณ
1. นายปานเลิศ    ณ แก้ว
5 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวรัญชัย    ขวัญจันทร์
1. นายธำรงค์    มณีนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................