งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 000333
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมัณฑณา    สุวรรณคีรี
1. นางสาวกานดา    หนูย่อง
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    เดี่ยววาณิชย์
1. นางสาวสุภารัตน์    อัคคะเมธี
3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายทักษิณ    ดอนบัณฑิต
1. นางอนงค์นาฎ    ไข่มุกด์
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    กูลเกื้อ
1. นายอนุรักษ์    ศรพรหม
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงลักษณพร    รักโข
1. นางสุพรรณิการ์    ทับถม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................