งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซออู้ ป.1-ป.6 000329
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกรกฏ    บุลวรรณ์
1. นางสาวกานดา    หนูย่อง
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร    จุลกัณฑ์
1. นางสาวสุภารัตน์    อัคคะเมธี
3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ภูมิเย็น
1. นางอนงค์นาฎ    ไข่มุกด์
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอนัญญา    บรรจงแต้ม
1. นางสุพรรณิการ์    ทับถม
5 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัฏวุฒิ    ทานา
1. นายธำรงค์    มณีนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................