งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซอด้วง ป.1-ป.6 000327
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพัชรพล    กิ้มถ้อง
1. นางสุพรรณิการ์    ทับถม
2 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอดิษา    ดำแก้ว
1. นายปานเลิศ    ณ แก้ว
3 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนครินทร์    รัตนวรรณชัย
1. นายธำรงค์    มณีนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................