งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมัสกะห์    เจะโวะ
1. นางคอรีย๊ะ    มะมิง
2 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สุวรรณประดิษฐ์
1. นายฐิติวัฏฏ์    กล่ำจีน
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปิยพร    เจ๊ะโส๊ะ
1. นางสาวดวงเดือน    เยาวรัตน์
4 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสมิตา    หมวกใหม่
1. นางสมสมร    ภิรมย์รักษ์
5 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพานิตา    สายทองแก้ว
1. นางศิรินาฏ    ทองไฝ
6 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรีพร    บัวดำ
1. นางสุพรรณา    สงวนศิลป์
7 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสมจิตร    บาเห็มตัดสา
1. นางสาวจิรวดี    จันทร์เส้ง
8 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปรียารัตน์    ศรีษะน้อย
1. นางอังคนา    อ่อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................