งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 000313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศราวุฒิ    เจ๊ะโส๊ะ
2. เด็กชายกีรติ    หมานดน
3. เด็กชายโสภณัฐ    รงค์รัตน์
1. นายมาโนช    สุวรรมณี
2. นายสวิน    แหละหมัด
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายยะยา    มะลี
2. เด็กชายมะฮัมดี    หวังกะจิ
3. เด็กชายฮาฟิต    ดอเล็ง
1. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
2. นายดลเดช    บิลยะหีม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................