งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 000312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายซอลาฮูดิน    ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอับดุลซาลัม    เจะอุมา
3. เด็กชายมูฮามะสุกรี    ดิง
1. นายนคร    เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นายรฐพล    สุวรรณมณี
2 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรฮา    ดะเซ็ง
2. เด็กหญิงริสตู    มันได้เจะ
3. เด็กหญิงซูบารียะ    ยีกามิ
1. นางอุรวรา    แซ่กี่
3 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮัมหมัด    กะปิเยาะ
2. เด็กชายฮาฟิส    สีบู
3. เด็กชายวันเฉลิม    หมัดเต๊ะ
1. นายธวัชชัย    นุ้ยสีรุ่ง
4 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ศิระจิตร
2. เด็กชายธนากร    ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงอมิตา    สือนิ
1. นางสาวจุฑามาศ    แก้วเป็นบุญ
2. นายสมพร    แก้วซัง
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมานุสน    นะหวัง
2. เด็กชายศักรินทร์    โสสะ
3. เด็กชายอัสมีล    เต๊ะหมัดมะ
1. นายทรงยศ    ราญฎร
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนัส    เจะและ
2. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน    พินิจพจนา
3. เด็กชายอัฎฮา    มูสอ
1. นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
2. นางจรูญกลิ่น    พิศาล
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ไฝ่เพชรดี
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์    โสดาเจริญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ร่มเกตุ
1. นายสมโชค    ถาวรนุรักษ์
8 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรุสราญ    จิตรตรง
2. เด็กหญิงศิราณี    จิตรตรง
3. เด็กชายสราวุธ    จิตรตรง
1. นางสุภา    เส็นธนู
2. นางอดิศร    ศิริวงษ์
9 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไหรณี    หนิบู
2. เด็กหญิงนุรมา    เจะหนิ
3. เด็กหญิงอรัญญา    มูลสิน
1. นางสาวกัญญา    ระสิตานนท์
2. นางสาววิไลวรรณ    เมืองละออง
10 โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัสนะ    มะยิ
2. เด็กชายชรินทร์    ไชยศรี
3. เด็กชายอลงกรณ์    มุสอแยนา
1. นายจารึก    ยกรัตน์
11 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสราวุธ    เล๊าะเหม
2. เด็กหญิงอามีเร๊าะ    มามะ
3. เด็กหญิงหน่อย    รักษ์ปลอด
1. นางประดับ    ทองเจือเพชร
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปรเมฆ    ชัยเต็ม
2. เด็กชายศราวุฒิ    เรืองหยู
3. เด็กชายสมบูรณ์    อาสากิจ
1. นางกฤษณา    กมลเจริญ
2. นางสุวินัย    ขวัญแก้ว
13 โรงเรียนบ้านป็อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชมพู่    แก้วพรหม
2. เด็กหญิงภัทรวดี    มานะกาญ
3. เด็กชายเกรียงไกร    แสงสุวรรณ
1. นางสาวพรรณวดี    นวลทอง
14 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวิธวิทย์    คำบาล
2. เด็กหญิงชลดา    มณีภาค
3. เด็กหญิงชนิภา    ทองเกตุ
1. นางอุ่นเรือน    ศิริพรประสิทธิ์
15 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนันชัย    เดิมพรม
2. เด็กชายธีรดนย์    ตาต๊ะคำ
3. เด็กชายธรณ์ธันย์    เดิมพรม
1. นางรุ่งนภา    ไชยถาวร
2. นายสมศักดิ์    เนื่องสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................