งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 000311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมะดาโฮะ    ยูโซะอาลี
2. เด็กชายอับดุลเลาะ    สะนิ
3. เด็กชายอิบรอเหม    สาแม
1. นายนคร    เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นางรจนา    บัวทอง
2 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนพกร    แก้วบุษบา
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    โพธิวิจิตร
3. เด็กหญิงออมสิน    ธรรมทินโน
1. นางพัทธนันท์    เดชาวุฒิกุล
2. นายสมพร    แก้วซัง
3 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสีตีอาแอเส๊าะ    เจะเงาะ
2. เด็กหญิงธารดาว    นินวน
3. เด็กชายลาวีย์    บินดีน
1. นางภัชรียา    เนสะแหละ
2. นางรัตนา    เลรักมาน
4 โรงเรียนอุทยานอุทิศ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮำหมัดไฟศอล    หลีดีใจ
2. เด็กชายธีรภัทร    เปาะมานิ
3. เด็กชายพารวี    อาสา
1. นางอุไร    หัสราม
2. นางสาวฝาตีเหม๊าะ    ทองตำ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตตยา    ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนูรไซฮาน    โส๊ะสันสะ
3. เด็กชายดาเก็ม    ชะเด
1. นางจำรัส    บุญชูมณี
2. นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
6 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภีมพัฒน์    แก้วเอียด
2. เด็กหญิงพรกนก    สุวรรณการ
3. เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์    พลิกหิน
1. นางสาวยุพา    คงกระพันธ์
2. นางปริยานุช    พรหมร่วมแก้ว
7 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ปานะบุตร
2. เด็กชายศุภกิจ    บุญรัศมี
3. เด็กหญิงศศิประภา    ทองนุ้ย
1. ว่าที่ร้อยโทหัส    ทองพงษ์
2. ดาบตำรวจพัชรี    ปานถาวร
8 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอดิศักดิ์    อาบู
2. เด็กหญิงอนุสรา    ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงซูไรดา    เม้งซู
1. นางสาวหวันโสภา    ชายหัด
2. นางสาวจาริณี    อัตถเจริญสุข
9 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุชสดีญา    หนิบู
2. เด็กหญิงอามีรา    ยีโกะ
3. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีช่วย
1. นางสาวกัญญา    ระสิตานนท์
2. นางสาวสุใบบ๊ะ    ขะเดหรี
10 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอับดุซซอมัด    โส๊ะแห
2. เด็กชายวราวุฒิ    หมะโอ๊ะ
3. เด็กหญิงอารียา    ยีหมัด
1. นางอำมอน    ขุนทอง
2. นางวาณี    หนูสงวน
11 โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาสิทธิ์    สันขะหรี
2. เด็กชายฟีฟ่า    เจ๊ะหมะหลี
3. เด็กชายพันธกานต์    โต๊ะบ่าเหม
1. นายปรีชา    สุขธรณ์
12 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปนัสยา    วรรณพฤกษ์
2. เด็กชายก้องภพ    สีทองใส
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขะเดหรี
1. นายสมชาติ    คงเขียว
13 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายใบบุญ    บุญไชย
2. เด็กชายสหัสสวัส    บุญฤทธิ์
3. เด็กชายทัศนัย    เมินธนู
1. นางสาวปนัดฐา    สารมาศ
2. นางนวพร    ศิริรัตน์
14 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชนากานต์    ศรีแก้ว
2. เด็กชายวโรดม    รัตนวรรณ์
3. เด็กหญิงลักษิกา    แก้วเทพ
1. นางกมลพรรณ    อินตะมะ
15 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศักรินทร์    ชายขวัญแก้ว
2. เด็กชายภัทรนน    และมุสอ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสนสุด
1. นางเยาวลักษณ์    ผ่องถวิล
2. นางประทุม    เพชรทรรศนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................