งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 000310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวัฒนา    ขุนดำ
1. นายพิทักษ์    แก้ววิชิต
2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    แก้วมรกต
1. นายมะสะดี    ยีเอาะ
3 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอำนาจ    มณีโชติ
1. นางอุไรรัตน์    ชูมี
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนฤเบศร์    ทรัพย์ทวี
1. นายถาวร    ลักษณาวงค์
5 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. นายวัฒนา    โก๊ะจับ
1. นายวิสุทธิ์    แก้วทอง
6 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. นายอภิชัย    ยะทาน
1. นางรจนา    จิตตะปาโล
7 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวกมลพรรณ    แก้วจันทร์
1. นายสุเทพ    เหมมัน
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอฮานี    โดยหมะ
1. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
9 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิริญญา    ไฝขาว
1. นายโอภาส    เมฆสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................