งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.4-ป.6 000031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสานีสะ    สาและ
1. นางลัดดา    สอมัน
2 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเรืองรอง    พวงรัตน์
1. นางสุวรรณี    ทองนวลจันทร์
3 โรงเรียนบ้านลำไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    แสงศรี
1. นางภิษณีวรรณ    ทัศโน
4 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชาราวดี    ศรีสมบูรณ์
1. นางสาวจันทรัสม์    ไหมจ้าย
5 โรงเรียนบ้านแซะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชิตพล    รอดสุวรรณ
1. นางปริชาติ    ใหม่คง
6 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงไลซาร์    สาและ
1. นางอัชณา    ชูมาปาน
7 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซากียะห์    มามะ
1. นางนูรีหย๊ะ    ยีสะอุ
8 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกานต์กมล    จันทร์ขาว
1. นางประไพ    มณีรัตน์
9 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ    แก้วกับทอง
1. นางชำนิ    สุจริต
10 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวงศธร    รัตนอุดม
1. นางวรนุช    แก้วสุข
11 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์    สกุลหงษ์
1. นางสาวดวงเดือน    เยาวรัตน์
12 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรินลดา    แดงแสละ
1. นางสาวกิ่งแก้ว    ฉั่วสกุล
13 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงต้องรักษ์    มโนวรณ์
1. นางสาววิมล    แซ่แต้
14 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรีฮัน    ยีหมัด
1. นางเพ็ญศิริ    ไชยชนะ
15 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกนต์ชนา    คงหนู
1. นายเสริม    ฤทธิ์สุวรรณ
16 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนันธิชา    โต๊ะหีม
1. นางสาวจาริยา    ยีแหละหมัน
17 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาตาลี    หมานหลำ
1. นายจาบ    คงทอง
18 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเขมจิรา    แสนราช
1. นางเจนติมา    พรหมทอง
19 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิดา    บาหมัด
1. นายสัจจานนท์    ชุมวาส
20 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรัชนันต์    แดงเหมือน
1. นางชุติมา    เพชรหนู
21 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุวรรณรัตน์
1. นางสุทธิรา    สงเนียม
22 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรวิพล    หาญแกล้ว
1. นางศิริรัตน์    ประทีปเกาะ
23 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายครรชิต    แก้วเจริญ
1. นางรุ่งนภา    ไชยถาวร
24 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรพิลาศ    สวาสดิ์ธรรม
1. นางสาวกมลทิพย์    แก้วนพรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................