งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 000309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    เหมตะศิลป์
2. เด็กหญิงวิภาวดี    เส้งมี
1. นายสุจินต์    กำเนิดผล
2 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    มาวรรณ
2. เด็กหญิงกาญจนา    แก้วรัตน์
1. นางจินตนา    เกื้อก่อยอด
3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชลิดา    ชินวงค์
2. เด็กหญิงณัฐชนัน    คงเพ็ชร
1. นางสาวกุไรฟะฮ์    รับประยูร
2. นางมุกดา    ว่องพัฒนพล
4 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์    เส็นหมาน
2. เด็กชายดลรอโอบ    หวังนุรักษ์
1. นายวิสุทธิ์    แก้วทอง
5 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาเรีย    อาหวัง
2. เด็กหญิงยารอด๊ะ    หวังแล๊ะ
1. นายมาโนช    สุวรรณมณี
2. นายสวิน    แหละหมัด
6 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนารีซา    สุหลง
2. เด็กชายแวอาแซ    บูดี
1. นายอับดุลมายีส    บูหวัง
7 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบูรฮัม    หอมะเน๊าะ
2. เด็กชายอับดุลรอฟุต    มะอีตำ
1. นายวิรัตน์    มณีโชติ
2. นางสาวจิรวดี    จันทร์เส้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................