งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 000308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    บัณฑิโต
2. เด็กหญิงนูรซัยตน    หมะหมุ
1. นายสมพร    แก้วซัง
2. นางสาวสุนิสา    มามะ
2 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ทองบุญเรือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชูเพ็ง
1. นายวิมล    จีนหมวกดำ
2. นางสุภาพิตร    จีนหมวกดำ
3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พรมทองคง
2. เด็กหญิงชลิตา    เพ็ชรไข่
1. นางสาวกุไรฟะฮ์    รับประยูร
2. นางมุกดา    ว่องพัฒนพล
4 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ    แก้วกับทอง
1. นางสาวดาวฤดี    ทองกับศรี
2. นางสาววิรัชฏา    เนาวภา
5 โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสรยา    มหิเละ
2. เด็กหญิงฝารีด๊ะ    ยะเอะ
1. นางสาวปราณี    มณีประวัติ
2. นางยุพิน    ทองเป็นเพชร
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรียา    วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงนัสรีน    สาเหล็ม
1. นางสุปราณี    ติเอียดย่อ
2. นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญพร    สุธาประดิษฐ์
2. เด็กชายอภิศักดิ์    ชูสุวรรณ์
1. นางจิรฐา    แซ่ค่ง
2. นางสาวมณฑิกานต์    ด้อหล้า
8 โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอักษรทิพย์    อนุชาญ
2. เด็กหญิงอารียา    ขุนหลัด
1. นายสงคราม    พรหมสถิตย์
9 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพงศธร    สวัสดิ์ทวี
2. เด็กชายชาร์รีฟ    เหล๊าะหมัน
1. นายสวิน    แหละหมัด
2. นางดารุณี    ร่มสกุล
10 โรงเรียนวัดทุ่งพระ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนาดียา    ศึกหาญ
1. นางสาวจีรนันท์    พรุเพชรแก้ว
2. นางก้อดาหน๊ะ    ดือราซอกือแล
11 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ชูเรือง
2. เด็กหญิงมงคลรัฐ    จันทร์เสน
1. นายฐากูร    สังเพ็ชร์
12 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนา    ดำแก้ว
2. เด็กชายอมร    เพชรสุข
1. นางสาวจุฑารัตน์    ปริศวงศ์
13 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุกันดา    บูลัดลีจิง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ    โดยหมะ
1. นายวิรัตน์    มณีโชติ
2. นายนรเชษฐ์    เพชรหัวบัว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................