งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 000307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3
2 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงหฤทัย    แก้วเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอามีเร๊าะ    มะดีเย๊าะ
1. นางสาวฮาซือหน๊ะ    กอมอนิง
3 โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮัมหมัด    มิง
2. เด็กหญิงชวัลพัชร    สุวรรณโณ
1. นางอรุณี    เพชรกาศ
2. นางสาวอาภรณ์    เกื้อก่อยอด
4 โรงเรียนบ้านบ่อเตย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปริศนา    ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน    ยือลาแป
1. นางสาววริศรา    จันทรุ่งโรจน์
2. นางอารีวรรณ    ศรีสุข
5 โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรไอนี    ลากา
2. เด็กหญิงรุสนานี    อาลี
1. นางยุพิน    ทองเป็นเพชร
2. นางสาวปราณี    มณีประวัติ
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    โต๊ะมอง
2. เด็กหญิงซาร่าห์    เสมาสี
1. นางจิรฐา    แซ่ค่ง
2. นางสาวมณฑิกานต์    ด้อหล้า
7 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    นนท์กัญหา
2. เด็กหญิงน้องพลอย    นนท์กัญหา
1. นางสาวจุฬาภรณ์    เพ็งรัก
2. นางพรลภัสส์    แซ่วุ่น
8 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัศรียา    ดีเย๊าะ
2. เด็กหญิงโซราญา    เวาะมะ
1. นางสาวธนัญญา    โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวอภิญญา    ทิ้งแหล๊ะ
9 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ฤทธิบูรณ์
2. เด็กหญิงนารีซ่า    เหสุข
1. นางบำเพ็ญ    จันทรัตน์
10 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    หมัดยะมา
2. เด็กหญิงสุไรยา    เกโส๊ะ
1. นายธนาวุฒิ    หมะขะเหร็ม
11 โรงเรียนวัดทุ่งพระ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปิลันธณา    ขะสะหมะ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    ทองขาว
1. นางสุณีย์    บำรุงหนูไหม
2. นางสาวชินวรรณ    สุวรรณรัตน์
12 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธีรนาฏ    ดุหลำยะแม
2. เด็กชายอานนท์    ชนะสิทธิ์
1. นางสาวผะอบ    ปานเมือง
13 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะนุช    เรืองแก้ว
2. เด็กหญิงดวงดาว    ใจดี
1. นางวิไลลักษณ์    เกษมไชยานันท์
2. นางชุติมา    เพชรหนู
14 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงไอเสาะ    ดอเลาะ
2. เด็กหญิงจุริวรรณ    โต๊ะหมัด
1. นางวินิตา    แก้วเทพ
2. นางสาวสุภาพร    ยอดเพชร
15 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซฟีนา    คนุงกากะ
2. เด็กหญิงตัสณีม    มะสะ
1. นายวิรัตน์    มณีโชติ
2. นางสาวสรินญา    เบ็ญโส๊ะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................