งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 000300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    แก้วมรกต
1. นายมะสะดี    ยีเอาะ
2 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศราวิน    ยิ้มมงคล
1. นายมาโนช    สุวรรณมณี
3 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. นายอภิชัย    ยะทาน
1. นางรจนา    จิตตะปาโล
4 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงดารียา    เระสะอะ
1. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................