งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.1-ป.3 000030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเวชยันต์    แสงฟ้า
1. นางวิไลลักษณ์    ทิย์เสนา
2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกชนุช    ศิริบำรุง
1. นางนัฐสิมา    ดาเหล็น
3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเด็กหญิงศิกานต์    สัญศรีเมือง
1. นางเล็ก    ยกกระบัตร
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชริตา    รักษ์เพ็ญไทย
1. นางอรนุช    ปิ่นทองพันธ์
5 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัยการ    รัตนวรรณ์
1. นายพงศธร    นุ้ยสมัน
6 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยามีหล๊ะฮ์    สันสะและ
1. นางเสาวภา    เกื้อนุ้ย
7 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรฉัตร    นุ้ยเป็นไฝ
1. นางประไพ    มณีรัตน์
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ทองแป้น
1. นางสาวสุภาณี    วโรทัยพัฒนพงษ์
9 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัคจิรา    วิหก
1. นางสาวมณี    ซุ่นซิ่ม
10 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ทัพโพธิ์
1. นางสุชาดา    ขวัญทองยิ้ม
11 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ทองชูช่วย
1. นางณัฐติตา    เสนะกูล
12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เพชรเมือง
1. นางวิไลวรรณ    สุวรรณกาญจน์
13 โรงเรียนบ้านท่าหมาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยสวดี    นิลอนันต์
1. นางสุวิมล    อุไรรัตน์
14 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟิรดาว    หมานหมีน
1. นายนายยงยุทธ    หลงมีหนา
15 โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    หิรัญวิริยะ
1. นางดวงแข    หนูสุก
16 โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนฤชฎาภรณ์    ชาญณรงค์
1. นางสาวชมพู    โอแก้ว
17 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอันดามัน    สุวรรณโรจน์
1. นายปรีชา    ไชยสาลี
18 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพียงทิวา    สังฆรัตน์
1. นางกิจจา    ติ้งมุข
19 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอดิสรณ์    เกื้อเส้ง
1. นางเกสร    หมวดเพชร
20 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพิชญา    สิงห์หนัน
1. นางนุสรา    พรมทอง
21 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุริยศักดิ์    คงศรี
1. นางจารุภรณ์    เล่งสีสัน
22 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุรอัยนี    หนีสะเก็ม
1. นางระบาย    ศรีช่วย
23 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนาภา    อินทรีย์
1. นางรัถยา    ยอดพรหมทอง
24 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนพล    มนนุมาตย์
1. นางจตุพร    เอียดยอดทอง
25 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ    ขวัญมา
1. นางวัญเพ็ญ    อัศเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................