งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 000297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงแก้วสุดา    หัดยี
1. นางจงจิต    แก้วเดช
2 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวัชระ    แก้วทรายขาว
1. นายสุจินต์    กำเนิดผล
3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายทวีศักดิ์    แก้วมณี
1. นายมะสะดี    ยีเอาะ
4 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    หลีเจริญ
1. นายมาโนช    สุวรรณมณี
5 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรอนงค์    วรกัน
1. นายอับดุลมายีส    บูหวัง
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงตัสนี    หอมะเน๊าะ
1. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
7 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรุ่งเรือง    คำแฝง
1. นายโอภาส    เมฆสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................