งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 000271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอิบรอหีม    บอสู
1. นายโอนมานับ    โอ๊ะเจ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนาภูมิ    ไชยหม่อม
1. นายพิทักษ์    แก้ววิชิต
3 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวดี    สงพิมพ์
1. นายสุจินต์    กำเนิดผล
4 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรุซดีย์    หมินเย๊าะ
1. นายธวัชชัย    นุ้ยสีรุ่ง
5 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    แก้วเกาะสะบ้า
1. นายมะสะดี    ยีเอาะ
6 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวอาทิตยา    สุ่มนาค
1. นางจินตนา    เกื้อก่อยอด
7 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    สุวรรณโล
1. นายจันทโรจน์    กี้ติ๊ก
8 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญาพร    ผ่านสำแดง
1. นางสาวประชิต    คงสมจิต
9 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายไชยยา    ภูมินา
1. นายมาโนช    สุวรรณมณี
10 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. นายอนุชา    หมานหวัง
1. นายธนู    ทองมี
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์    คงผอม
1. นางสารภี    อ่อนรอด
12 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิดา    สุหลง
1. นายอับดุลมายีส    บูหวัง
13 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. นายสวัสดิ์    ทองพรหม
1. นายสุเทพ    เหมมัน
14 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาดีล๊ะห์    มันนะ
1. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................