งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 000269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาซีเย๊าะ    มันได้เจะ
2 โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาบ๊ะ    สาเมาะ
1. นางสาวตรีนุช    อุมาศิลป์
3 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสรดา    ปล่องหอย
1. นางอรสา    เพ็ชรฆาต
4 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคัทรียา    โดยมัน
1. นายอัฏวัฒน์    หมาดเส็น
5 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรติพงษ์    มณีรัตน์
1. นายสมพร    แก้วซัง
6 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรณกร    บุญธรรม
1. นายวิลาศ    เเก้วทิพย์มณี
7 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุกรี    แวเตะ
1. นายอับดุลเล๊าะ    วาจิ
8 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซำซีย๊ะ    บือซา
1. นางสาวดาวฤดี    ทองกับศรี
9 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนุวัฒน์    เนียมวงศ์
1. นางสาวยุพา    คงกระพันธ์
10 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภัครพงศ์    เสริมศิลป์
1. นายเฉลิมพล    นวลวิลัย
11 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พรมนาม
1. ดาบตำรวจพัชรี    ปานถาวร
12 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคนธรส    ขาวหนู
1. นายธวัช    มโนเพ็ชร
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเกื้อกูล    ทองวงค์
1. นางสาวศิริพร    ศิริกาญจนโรจน์
14 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมารีน่า    เหาะโส๊ะ
1. นายอับดุลอาซิ    สมาน
15 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอสุวาณี    รามัน
1. นางสาววิไลวรรณ    เมืองละออง
16 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอลิสตาร์    เหะเหร็ม
1. นายธนนท์    สุวรรณษานนท์
17 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนางฟ้า    ตินสาว
1. นางประดับ    ทองเจือเพชร
18 โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวรวีย์    เอียดนุ้ย
1. นายปรีชา    สุขธรณ์
19 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสิทธิพล    วรานุเศรษฐ์
1. นางปลื้มใจ    โทวิยะพันธุ์
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอดิศักดิ์    จันคง
1. นางกฤษณา    กมลเจริญ
21 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ผิวทอง
1. นายฐากูร    สังเพ็ชร์
22 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธีรพงศ์    เพ็งทอง
1. นางสิริบุญ    อินทกูล
23 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ขวัญกิจพิเชษ
1. นางสุณีย์    เล่งซุ่น
24 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภูวนัตถ์    สโมทานทวี
1. นางเยาวลักษณ์    ผ่องถวิล
25 โรงเรียนบ้านนาจะแหน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุไลมาน    ต่วนสุหลง
1. นางชื่นใจ    เทพมณีไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................