งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 000268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอิลฮัม    ดอมาลี
1. นายนคร    เจริญทรัพย์ยิ่ง
2 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวีอาร์ม    สะเมาะ
1. นายอัฏวัฒน์    หมาดเส็น
3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปพิชญา    บุญณโร
1. นายชัยยเกียรติ    รุจิโกไศย
4 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงหมอกฟ้า    พูโคกสูง
1. นางอมรรัตน์    สวนจันทร์
5 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายยอดชาย    ร่มโพธิ์
1. นายวิมล    จีนหมวกดำ
6 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรพิมพ์    ขุนฤทธิ์
1. นางสาวดาวฤดี    ทองกับศรี
7 โรงเรียนบ้านบ่อเตย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัซมีน    หะยีอับดุลเล๊าะ
1. นางอารีวรรณ    ศรีสุข
8 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอฮีมะฮ์    โอล่า
1. นายฮานูวา    ยุโสะ
9 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายซอแหละ    หมะหวี
1. นางเนตรชนก    ขวัญทองยิ้ม
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชุติมา    สันสน
1. นางสาววิลาวัลย์    นิลบรรจง
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเวณิกา    หนูพุ่ม
1. นางแสงแข    ช่วยนุกูล
12 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิชาภา    ชุมศักดิ์
1. นางสาวยุพา    คงกระพันธ์
13 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเทติกร    บุญจันทร์
1. ดาบตำรวจพัชรี    ปานถาวร
14 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัยดา    รัตนวงศ์
1. นางณัฐติตา    เสนะกูล
15 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูเซาวิด    หมานยอ
1. นางเพ็ญศิริ    ไชยชนะ
16 โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัญชุลี    ทองโสม
1. นายจารึก    ยกรัตน์
17 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัทราภา    เสนารัตน์
1. นางสาวผะอบ    ปานเมือง
18 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิสรีน    หลงขาว
1. นางปลื้มใจ    โทวิยะพันธุ์
19 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงออม    ใจดี
1. นางรจนา    จิตตะปาโล
20 โรงเรียนบ้านป็อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชลชาติ    เซียห้วน
1. นางชูศรี    ใหม่เพชร
21 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐฐา    ชูศิริ
1. นางเยาวลักษณ์    ผ่องถวิล
22 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณิดา    หวันหนิ
1. นางทรงสมร    สุธรรมวรวิทย์
23 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายซูไฮลา    สาและ
1. นายกิตติ    เดชวราวิจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................