งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 000265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิษา    จันทรปาโล
2. เด็กหญิงวุชนาฏ    ยักพันธ์
3. เด็กหญิงไพลิน    สรประสิทธิ์
1. นายมะสะดี    ยีเอาะ
2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอนุสรา    ขะหงี
2. เด็กหญิงสุไลดา    เตะหมัดหมะ
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา    สันสะแหละ
1. นายสมพร    ชูอาษา
3 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาริสา    เต๊ะหวัง
2. เด็กหญิงสริญ์ยา    เหร็มแอ
3. เด็กหญิงวันนิสา    ชายเหร็น
1. นายมาโนช    สุวรรณมณี
4 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. นายอนุชา    หมานหวัง
2. นายอิบรอเอน    หนิยุหนุ๊
3. นายราชันต์    หมันหลี
1. นายธนู    ทองมี
2. นางธิดา    ทองทรัพย์
5 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    ปานะวิเศษ
2. นายสัตยา    สาล๊ะ
3. เด็กชายสรวุฒิ    ประจญ
1. นางรจนา    จิตตะปาโล
6 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสนธยา    สุหลง
2. เด็กหญิงนัยญานา    หมัดศิริ
3. เด็กหญิงกานต์สินี    อาลี
1. นายอับดุลมายีส    บูหวัง
7 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนพล    แก้วแดง
2. เด็กหญิงเกตฤดี    สายสด
3. เด็กหญิงจิราพร    ประยูรศักดิ์
1. นายสุเทพ    เหมมัน
2. นางจินดาวรรณ์    โรจชะยะ
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสรยา    สามะ
2. เด็กหญิงอามีเน๊าะ    อาแว
3. เด็กหญิงมุสลีมะห์    สะแต
1. นางวราภรณ์    สถานสม
2. นางสาวปิยาภรณ์    ทองรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................