งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 000263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮาหมัดฮากิม    ฮาแว
2. เด็กชายมะฮาบีดี    ดาราโอ๊ะ
3. เด็กชายต่วนฟักรี    ต่วนมือซา
1. นายนคร    เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นายวิระวัฒน์    แสงนิล
2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเรืองรอง    จันทร์จิตร
2. เด็กชายวีรยุทธ์    ทองรัตน์
3. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วสุข
1. นายมะสะดี    ยีเอาะ
3 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเอกรัตน์    อิสโร
2. เด็กชายณัฐภัทร    ประสิทธิสร
3. เด็กชายสิทธิพร    เจริญวาที
1. นายสมพร    แก้วซัง
2. นางกนกวรรณ    อนุสสรางค์กูล
4 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซาฟียา    มะนอมะเซ็ง
2. เด็กหญิงกนกรัตน์    หมุดเหล็บ
3. เด็กหญิงสุไรยา    อาหวัง
1. นางภัชรียา    เนสะแหละ
2. นางรัตนา    เลรักมาน
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูไฮดา    สาและ
2. เด็กหญิงนูรรีนา    ดามะ
3. เด็กชายศราวุธ    สันหมัน
1. นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
2. นางสาวรัชนี    ภู่พัชรกุล
6 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจิรายุทธ    ยิ่งนัยเกียรติ
2. เด็กชายเศรษวิชย์    บุญพงษ์มณี
3. เด็กชายทินกร    เพิ่มพูน
1. นายเฉลิมพล    นวลวิลัย
7 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกฤษณะ    เพ็ชรทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา    ร่วมบัว
3. เด็กหญิงอรวินท์    นามชัย
1. นายธวัช    มโนเพ็ชร
8 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอิมรอน    ราชชำรอง
2. เด็กหญิงซูดาอีย์    ราชชำรอง
3. เด็กชายธราดล    หลีอี
1. นายธนนท์    สุวรรณษานนท์
9 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงญรินทร์ดา    หีมหัด
2. เด็กหญิงอัจรา    บิลหัด
3. เด็กหญิงสลิลดา    เหสุข
1. นางบำเพ็ญ    จันทรัตน์
10 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายไซนาลอาบีดีน    ฮะ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์    และมินา
3. เด็กหญิงสุพรรณี    หมะหลี
1. นายไสว    ถาวรสุข
11 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนันเทพ    สีแก้วน้ำใส
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุขคง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    อินทร์ขาว
1. นางปลื้มใจ    โทวิยะพันธุ์
12 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเอนก    พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์    เพชรสุด
3. เด็กหญิงชลลินีย์    ไชยพรม
1. นางสิริบุญ    อินทกูล
13 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยุวดี    หนูปลอด
2. เด็กหญิงจริยา    ทองตรีพันธ์
3. เด็กชายนฤชาติ    เกื้อเหลือ
1. นางสุณีย์    เล่งซุ่น
14 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาเรียม    อีสอปุเต๊ะ
2. เด็กหญิงซูไฮละห์    มณีหิยา
3. เด็กหญิงซูฮัยลา    มณีหิยา
1. นางวราภรณ์    สถานสม
2. นางสาววนิดา    อินทร์จันทร์
15 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนารีมาน    จะปะกิยา
2. เด็กหญิงอัสมี    แลมันเส็น
3. เด็กชายซะอารี    ดาโอ๊ะ
1. นางประทุม    เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์    ผ่องถวิล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................