งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 000262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุรยานี    เฆดา
2. เด็กหญิงอามีตา    อาแว
3. เด็กหญิงไซนุง    สะแม
1. นางสาวรสรินทร์    อะตะราใจ
2 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพันทกานต์    มามะ
2. เด็กหญิงจุรีวรรณ    อัญชนะ
3. เด็กหญิงนิติญาณินท์    ทิพวงศ์
1. นางสาวซีตีมาเรียม    หีมเกะ
2. นางอมรรัตน์    สวนจันทร์
3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเขมิสรา    รัตนารมย์
2. เด็กชายศิริศักดิ์    รัตนารมย์
3. เด็กชายอภิชัย    สวนทองแก้ว
1. นายพงศ์ศักดิ์    จันทสุบรรณ
4 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาติมะห์    หะยีมิง
2. เด็กหญิงอัสนะห์    โนสะทำ
3. เด็กหญิงอารยา    หาหมะ
1. นางสาวกุลระวี    แก้วกระจ่าง
2. นางสาววรรณี    วิริโย
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟิตดาว    พรหมเพ็ชร
2. เด็กหญิงอาทิตยา    พัฒยา
3. เด็กหญิงอาซีซะห์    วาเต๊ะ
1. นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
2. นางสัมมะนา    แก้วบุตร
6 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายประกอบ    นาคสมิท
2. เด็กหญิงอารีย์    ผ่องผุด
3. เด็กหญิงสุนิสา    อินสุวรรณ
1. นางสาวยุพา    คงกระพันธ์
2. นางอัมพาพร    แก้วสมวงค์
7 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาทิชัย    มี
2. เด็กชายนภสินธ์    สุขขวัญ
3. เด็กชายซุปปียัน    มาหะหม๊ะ
1. นางสาวธนัญญา    โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวอุมารินทร์    อุดหลี
8 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาดามี    หมะจิ
2. เด็กหญิงชลธิชา    บิลล่าเต๊ะ
3. เด็กหญิงนาดีย๊ะ    มะหงีเร๊ะ
1. นางเพ็ญศิริ    ไชยชนะ
2. นางวาณี    หนูสงวน
9 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศศินา    นิลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ    เหล๊าะเหม
3. เด็กหญิงสุรัชวดี    และขรี
1. นายไสว    ถาวรสุข
10 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรักษิตา    ฤกษ์มงคล
2. เด็กหญิงธนพร    วัฒนา
3. เด็กหญิงปภัสสวี    หวานนุ่น
1. นางธนกร    ณ สงขลา
2. นางปลื้มใจ    โทวิยะพันธุ์
11 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสสร    มะกา
2. เด็กชายอัซวัน    อาแว
3. เด็กหญิงสารีย๊ะ    มะสาแม
1. นายจำนันท์    สิงประจิม
12 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาร์เดีย    ดาเระสาและ
2. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ    แลมันเส็น
3. เด็กหญิงอารีนา    มันนะ
1. นางวราภรณ์    สถานสม
2. นางสาวปิยาภรณ์    ทองรักษ์
13 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจพร    บุญสุขจันทร์
2. เด็กหญิงปุณยรัตน์    ขั้วสีแก้ว
3. เด็กหญิงกุลธิดา    บัวผัน
1. นางเยาวลักษณ์    ผ่องถวิล
2. นายประทุม    เพชรทรรศนะ
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    งอดสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ศรีสุข
3. เด็กหญิงนูรฮายาตี    สอเด
1. นางทรงสมร    สุธรรมวรวิทย์
2. นางสาวรจนา    อุศรัตนิวาส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................