งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 000184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบาบิโก้    ดอลอ
2. เด็กชายฟุรกรณ์    เลาะสุหลง
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    ปาละมาณ
2 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัสฮารี    ยีกามิ
2. เด็กชายซอรีฮีน    ทุยเลาะ
1. นายอับดุลซอมะ    มันยะ
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวสันต์    สุกหอม
2. เด็กชายธีรนันท์    เพชรสุข
1. นายสมัคร    อ่อนปลอด
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนพดล    หมัดอาดัม
2. เด็กชายประกาศิต    รัตนเพ็ง
1. นายชิบ    คำมณี
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวินัยศักดิ์    เจ๊ะอาหลี
2. เด็กชายวายุ    หลงโส๊ะ
1. นางนงนุช    เมืองเอียด
6 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาลีฟ    หนิบู
2. เด็กชายรัฐพล    เจะยะ
1. นางสาวสมใจ    วิชัยโย
7 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรชต    มะสมาน
2. เด็กชายชิตวร    จันทองไฝ
1. นางสาวนพวรรณ    จรูญสอน
8 โรงเรียนบ้านลำลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมะยูโซ๊ะ    ดะแม็ง
2. เด็กชายอาลียัส    สะมะแอ
1. นางสาวสาลูม๊ะ    เอียดแอ
9 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเพียว    ชัยยศ
2. เด็กชายสมพงศ์    สวัสดี
1. นายสุเมธ    พนิตมนตรี
10 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเฉลียว    อินจันทร์
2. เด็กชายวิวัฒน์    คณะแพง
1. นายเฉลียว    พรหมมณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................