งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 000181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายก้องภพ    ยอดดังแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์    ทองนวล
1. นางนิรมล    ชัยยศ
2 โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบูนัยอิสลาม    แนแม
2. เด็กชายกูเซะ    ตีหมุนนิ
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    ปาละมาณ
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธีรพัฒน์    เอียดพันวัน
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    จันทร์คล้าย
1. นางวาณีย์    มาชาตรี
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอภิชิต    ชัยเสนา
2. เด็กชายอิมรอน    บือราเฮง
1. นายชิบ    คำมณี
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอติชาติ    ห้องแก้ว
2. เด็กชายอาดัม    เปริมสมุทร์
1. นางนงนุช    เมืองเอียด
6 โรงเรียนบ้านระตะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชัยพร    เกตุศัทธา
2. เด็กชายพีระพัฒน์    ระวิพันธุ์
1. นางภรณ์วิรัตน์    อภินันตชัย
7 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภาราดร    ทองช่าง
2. เด็กชายพิชญะ    จันทอง
1. นางสาวสมใจ    วิชัยโย
8 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรุสลัน    ล่อฮอย
2. เด็กชายอนุชา    ล่าบู
1. นางสาวนพวรรณ    จรูญสอน
9 โรงเรียนบ้านลำลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบูราฮาม    หะยีและ
2. เด็กชายอหมัดบัยฮากี    ดอเล๊าะ
1. นางสาวสาลูม๊ะ    เอียดแอ
10 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธีรวุฒิ    ยอดบุญ
2. เด็กชายเกวลิน    ทองบัว
1. นายสุเมธ    พนิตมนตรี
11 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณัฐชนนท์    เกื้อนุ้ย
2. เด็กชายสหรัถ    ประสีทอง
1. นายเฉลียว    พรหมมณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................