งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 000174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พรมนุ้ย
2. เด็กชายวัฒนา    เพ็งลาย
1. นางสาวจิรนันท์    สาแต
2 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัสอารี    เหมเภอ
2. เด็กชายอรรณพ    แก้วเอียด
1. นางภาวิณี    แก้วผนึก
3 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาทร    สินทอง
2. เด็กชายภัทรพล    คงเดิม
1. นางสาวโอวาท    จันทร์ยก
4 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัซมี    สมาน
2. เด็กชายภูริณัฐ    ช่วยพิชัย
1. นายสมัคร    อ่อนปลอด
5 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนฤสรณ์    สันหมาน
2. เด็กชายนควัต    ซาหีมซา
1. นายสวาท    โร๊ะศรี
6 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวรากร    ชูแก้ว
2. เด็กชายยุสรี    สุวรรณโณ
1. ส.ต.อ.เจิดศักดิ์    ภักษร
7 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายไกรวิทย์    นิยมเดชา
2. เด็กชายสุวิทย์    รังษี
1. นายไชยันต์    ชูชีพ
8 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จะรา
2. เด็กชายนัตพล    บินหลี
1. นางสาวเนาวรัตน์    บัวสีทอง
9 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาบีดิ้น    หมัดดู่เหม
2. เด็กชายอุสตาด    หลีเจิญ
1. นางเกศราภรณ์    สายกิ้มซ้วน
10 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    หมานโส๊ะ
2. เด็กชายนันท์นภัส    เหล๊าะเหม
1. นางจรรยา    สินน้อย
11 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายซัลวาณ    ดือราแม
2. เด็กชายสะแลมาน    ดอเลาะ
1. นางสาวปัทมา    ไชยลักษณ์
2. นายสมโชค    ศิริประภา
12 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธีรวุฒิ    คงเอียด
2. เด็กชายพุฒิพงศ    เครือมณี
1. นางกานต์พิชชา    สุวรรณโชติ
13 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบูคอรี    สอเด
2. เด็กชายรุ่งอรุณ    บินดุเหล็ม
1. นางสาววันระหยา    เหรียญนุ้ย
14 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอภินันท์    และแดง
2. เด็กชายศิวดล    ศุกรวรรณ
1. นายสมพล    คงมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................