งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 000170
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชฎาพร    ทองแก้ว
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    แก้วรัตน์
3. เด็กหญิงอนัญพร    คงแก้ว
4. เด็กหญิงกุลวดี    วรรณนุ้ย
5. เด็กหญิงทักษิณา    แก้วประสิทธิ์
6. เด็กหญิงทัศวรรณ    นิมิตรแก้ว
7. เด็กหญิงสุฑาทิพย์    แก้วนพรัตน์
8. เด็กหญิงกัลยารัตน์    จันทวงษ์
9. เด็กหญิงนุชรี    ขุนภักดี
10. เด็กหญิงกมลชนก    ไชยเจริญ
1. นางสาวสุวิมล    ทองคำหอม
2. นางสาววนิดา    แก้ววิชิต
3. นางสาวพิชา    เซ่งล่าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................