งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 000169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านลำไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภารดี    อรัญภาค
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จันทร์พรหมทอง
3. เด็กหญิงเมธาวดี    เภาสุวรรณ์
4. เด็กหญิงจิราภา    ทองขาว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศิริวัฒโน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    แก้วมณี
7. เด็กหญิงรักษณาลี    นครพรัตน์
8. เด็กชายอิทธิชัย    สังข์น้อย
9. เด็กชายกิตติ    แซ่ล่าย
10. เด็กหญิงขนิษฐา    พรหมจันทร์
1. นางสุดสวาท    คณะทอง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกัลยากร    แซ่ซิน
2. เด็กชายภคิน    แซ่กี่
3. เด็กชายทินกร    มีนา
4. เด็กชายธนพงศ์    ตะดวงดี
5. เด็กชายเกียรติภูมิ    จินตยะ
6. เด็กหญิงกีรติกา    คงทอง
7. เด็กหญิงสุภัสสรา    ภูเรือง
8. เด็กหญิงจิตรสินี    แซ่เซีย
9. เด็กหญิงจันจิรา    แซ่ลิ้ม
10. เด็กหญิงปาริชาติ    คำเงิน
1. นางรัชนี    คงศรี
2. นางแก้วตา    ทองบุญ
3. นางพิมล    แสงพรหม
3 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    แสงแดง
3. เด็กหญิงลลิตาวดี    เดชทองคำ
4. เด็กหญิงนุชฎา    แก้วงาม
5. เด็กหญิงศศิมนทิพย์    ดวงมาลา
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    ชโลธร
7. เด็กหญิงรุจิรา    หนูสันโดษ
8. เด็กหญิงรารุณี    หนูสันโดษ
9. เด็กหญิงถิระพรรณ์    อนันต์
10. เด็กหญิงนิศารัตน์    โอทอง
1. นางจิรฐา    แซ่ค่ง
2. นางศศิสุดา    แก้วเอียด
3. นางสุภาพ    เชาวนาสัย
4 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัครชัย    เจริญเนตร
2. เด็กชายประภากร    บุญเทพ
3. เด็กหญิงจิณัฐตา    คงแก้ว
4. เด็กหญิงรุ่งนภา    ศิริไชย
5. เด็กหญิงสุพรรษา    เวชสาร
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ทองชูช่วย
7. เด็กหญิงเพียงฤทัย    บัวโรย
8. เด็กหญิงอรนุช    มหาพรหม
9. เด็กหญิงมุกธิตา    พุทธกูล
10. เด็กหญิงสุนิสา    จันทะโยธา
1. นางสาวแสงเดือน    อุบลศรี
2. นางสุพรรณี    มหาพรหม
5 โรงเรียนบ้านป่าชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนากาญจน์    คงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ขวัญทอง
3. เด็กหญิงโยษิตา    พรหมมา
4. เด็กหญิงรัชฎา    บุญแก้วขวัญ
5. เด็กหญิงอารยา    สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ    หนูมิตร
7. เด็กชายสุริเยศ    สิริจารุวาจ
8. เด็กชายธนากร    ชุมมิ่ง
9. เด็กชายธนิสร    มณี
10. เด็กชายอธิป    เหล็กแดง
1. นายบุญส่ง    มุสิเกษม
2. นางสาวนวลวดี    สุวรรณกูฏ
3. นางอภิญญา    ไชยทอง
6 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริพร    สุขช่วย
2. เด็กหญิงอรอนันต์    จิตรภักดี
3. เด็กหญิงธีริศรา    ตีบรักษ์
4. เด็กหญิงสิริรัตน์    เรื่องอิ่ม
5. เด็กหญิงบุษกร    ศิริพรหมโม
6. เด็กชายชวนชัย    จันทร์แก้ว
7. เด็กชายอาริยะ    พิมยำกา
8. เด็กชายธนาศาล    นพรัตน์
9. เด็กชายพีรพัฒน์    เพชรบุรี
10. เด็กชายชนินทร์    สังเวทย์
1. นางอำนวยพร    พิพัฒน์ราชัย
2. นางสาวรัศนีย์    แก้วทอง
3. นางจีราภรณ์    อ่อนแก้ว
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิกุลทอง    ศิริประภา
2. เด็กหญิงมณฑิรา    ทองสี
3. เด็กหญิงกุลนิดา    สุเณย์
4. เด็กหญิงกมลเนตร์    ศูนย์คล้าย
5. เด็กหญิงกัญชพร    ตุลยกุล
6. เด็กหญิงชลธิดา    แสงเงิน
7. เด็กหญิงศันสนีย์    สังทองกุล
8. เด็กหญิงวิภาพร    ทองจินดา
9. เด็กหญิงชนนิกานต์    สุขแก้ว
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    กาแก้ว
1. นางสมนึก    คงแก้ว
2. นางสมศรี    สุขแก้ว
8 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพิพัฒน์    ศรีอินทร์
2. เด็กชายณัชนนท์    โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงอังทิวา    จันทสุบรรณ์
4. เด็กชายปฏิภาณ    วิยาสิงห์
5. เด็กชายภิญโญ    วุฒิผล
6. เด็กหญิงณัฐกานต์    ชุมพร
7. เด็กหญิงพรนภา    ตรีจุ้ย
8. เด็กหญิงรัฐมล    เดชกล้า
9. เด็กหญิงชนิกา    บุญหลง
10. เด็กชายธนา    สุธานันท์
1. นางอารมย์    เพ็ชรส่ง
2. นางประทุม    เพชรทรรศนะ
9 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอธิราช    สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงนีรนุช    พรมขวัญ
3. เด็กหญิงฐิตินันท์    มะสะ
4. เด็กหญิงเนตรชนก    มณี
5. เด็กหญิงนลินทิพย์    โต๊ะหะ
6. เด็กชายกิตติกร    นิลวิสุทธิ์
7. เด็กชายอานนท์    แก้วโชติรุ่ง
8. เด็กชายธรนินท์    ทองไชย
9. เด็กชายธนธรณ์    ศรีทวีป
10. เด็กชายธนวัฒน์    ซุ้นฮะ
1. นางสาวอุษา    จุลฉพล
2. นายฉัตรเทียนชัย    เพ็งลาย
3. นางสาวกมลทิพย์    แก้วนพรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................