งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 000166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเจริญไชย    แซ่ย่อง
2. เด็กหญิงสายสร้อย    แก้วบุญทอง
1. นางประคอง    มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร    พันธุ์มณี
2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมหิศรา    ไชยเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันทรัตน์    เกื้อก่อแก้ว
1. นางดรุณี    เสนาจิตต์
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีวิบูลย์
2. นายเกียรติศักดิ์    กงล้ำเลิศ
1. นายสำรวม    สังข์ไข
4 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนากร    มณีสว่าง
2. เด็กหญิงปวีณา    สังข์แก้ว
1. นางพรลภัส    แต้มทอง
2. นางสมนึก    หมาดหลี
5 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนวิชญ์    นวลลอย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    จันทร์เส้ง
1. นางพรรณี    พรุเพชรแก้ว
2. นางบุษรินทร์    ศรีประสม
6 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอภิรักษ์    เพ็ชรแก้ว
2. เด็กหญิงสุชาวดี    เนียมหอม
1. นางสมนึก    ซุ่นพงศ์
2. นางวสิยา    เทพศรี
7 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายดนุเดช    ปานบัวแก้ว
2. นางสาวณัฎฐา    หมื่นสิทธิ์
1. นางเด่นดวง    สุขศรีแวว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................